1. І. ПРЕДМЕТ

  Чл. 1. Hacтoящитe Общи ycлoвия уреждат правилата за регулиране нa oтнoшeниятa мeждy „Електрик муув“ ЕООД c ЕИК: 206868386 и седалище и aдpec нa управление в обл. София (столица), Столична община, гр. София, п.к. 1618, р-н Триадица, ж.к. Манастирски ливади – запад, ул. „Бяло поле” № 14А, нapичaнo пo – дoлy зa ĸpaтĸocт ТЪРГОВЕЦ, и ползвателите, нapичaни пo – дoлy ПОТРЕБИТЕЛИ, нa електронния магазин https://SmartMove.bg.

  ІІ. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

  Чл. 2. Инфopмaция cъглacнo Зaĸoнa зa eлeĸтpoннaтa тъpгoвия и Зaĸoнa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe:

  1. Haимeнoвaниe нa Търговеца: „Електрик муув“ ЕООД

  2. ЕИК: 206868386

  3. Ceдaлищe и aдpec нa yпpaвлeниe: обл. София (столица), Столична община, гр. София, п.к. 1618, р-н Триадица, ж.к. Манастирски ливади – запад, ул. „Бяло поле” № 14А

  4. Aдpec зa aдpec зa oтпpaвянe нa жaлби oт пoтpeбитeли: обл. София (столица), Столична община, гр. София, п.к. 1618, р-н Триадица, ж.к. Манастирски ливади – запад, ул. „Бяло поле” № 14А

  5. Дaнни зa ĸopecпoндeнция: обл. София (столица), Столична община, гр. София, п.к. 1618, р-н Триадица, ж.к. Манастирски ливади – запад, ул. „Бяло поле” № 14А, имейл: smartmove.shop@gmail.com, телефон: 0883 93 1001.

  III. ДАННИ ЗА КОМПЕТЕНТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН

  Чл. 3. (1) Компетентният орган по въпроси, свързани с правата на потребителите и нарушенията по тях е Комисията за защита на потребителите.

  (2) Адресът за кореспонденция на Комисията за защита на потребителите е в обл. София (столица), Столична община, ПК 1000, гр. София, ул. „Врабча“ № 1, ет. 3, 4 и 5.

  (3) Адресите за кореспонденция на областните подразделения на Комисията за защита на потребителите са достъпни на следния адрес: https://kzp.bg/kontakti .

  (4) Жалби по електронен път могат да се подават до Комисията за защита на потребителите на следния адрес: https://kzp.bg/podavane-na-zhalba .

  (5) Горещият телефон на потребителя е 0700 111 22.

  IV. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

  Чл. 4. За целите на настоящите Общи условия:

  1. „Търговец“ е „Електрик муув“ ЕООД, регистрирано съгласно разпоредбите на Търговския закон, осъществяващ дейността си чрез електронния магазин SmartMove.bg. Търговецът е дружеството, с което Потребителят сключва договор за покупко – продажба на стоки от разстояние чрез използване на електронния магазин.

  2. „Потребител“ е всяко физическо лице, което придобива стоки чрез електронния магазин SmartMove.bg, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор за покупко – продажба на стоки от разстояние действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

  3. „Електронен магазин“ е организирана система за продажби от разстояние, достъп до която се осигурява чрез посещение на електронен адрес SmartMove.bg, в който се предлагат определени категории стоки и който се използва за постигане на съгласие между Търговеца и Потребителя за сключване на договор за покупко – продажба на конкретни стоки от разстояние. „Електрик муув“ ЕООД си запазва правата едностранно да променя съдържанието на електронния магазин, както и начините за достъп до него.

  4. „Поръчка“ е виртуално осъществено изявление за съгласие на Потребителя с публикуваната в електронния магазин SmartMove.bg оферта за покупко – продажба на конкретни стоки.

  5. „Договор за покупко – продажба от разстояние” е всеки договор, сключен между Търговеца и Потребителя като част от организирана система за продажби от разстояние без едновременното физическо присъствие на Търговеца и Потребителя, чрез изключителното използване като средство за комуникация от разстояние до сключването на договора на електронния магазин SmartMove.bg, включително в момента на сключване на договора.

  6. „Стоки” са движими материални вещи, предлагани за покупко – продажба чрез електронния магазин SmartMove.bg.

  7. „Лицензиран пощенски оператор (куриер)“ е търговец, който по занятие осъществява превоз на стоки и товари и който физически доставя стоката, предмет на договора за покупко – продажба от разстояние до посочен от Потребителя адрес.

  8. „Информационен бюлетин / Новини“ е електронно съобщение, изпращано до посочен от Потребителя електронен адрес, изпращано само след предварително изразено желание на Потребителя, съдържащо информация за нови продукти, промоционални кампании, промо кодове и др. новини, свързани с предлаганите от „Електрик муув“ ЕООД стоки чрез електронния магазин SmartMove.bg.

  V. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН SMARTMOVE.BG

  Чл. 5. Електронният магазин SmartMove.bg представлява организирана система за продажби от разстояние, достъпна на електронен адрес https://SmartMove.bg/, в която се осъществява покупко – продажба на предлаганите в нея стоки, като Потребителите, при ползването ѝ имат следните възможности:

  1. да разглеждат електронния магазин, предлаганите стоки, техните описания и характеристики, цени, условия за доставка, отказ от договора от разстояние, връщане и замяна;

  2. да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори за покупко – продажба от разстояние, вкл. да правят виртуални поръчки чрез използване на техническите възможности на организираната система https://SmartMove.bg/;

  3. да извършват регистрация и създаване на профил в електронния магазин SmartMove.bg с цел ползване пълните функционалности на организираната система https://SmartMove.bg/, в т.ч. преглед на статуса на поръчката и нейното съдържание, коригиране на предоставени данни и др.;

  4. да получават информация за нови стоки, промоционални кампании, промо кодове и други новини, свързани с предлаганите стоки от „Електрик муув“ ЕООД чрез електронния магазин SmartMove.bg;

  5. да получават информация за правата си на потребители, произтичащи от закона чрез запознаване на достъпната на електронен адрес https://SmartMove.bg/ документация за съответствие;

  6. да упражняват правото си на отказ от договора от разстояние

  Чл. 6. Търговецът гарантира спазването на правата на потребителите при сключване на договор от разстояние чрез организираната система https://SmartMove.bg/, като извършва дейността си в съответствие с принципа на добросъвестността и добрите търговски практики.

  Чл. 7. (1) Електронният магазин SmartMove.bg и представените в него оферти са свободно достъпни.

  (2) Публикуваните в организираната система https://SmartMove.bg/ текстове, изображения и видео съдържание са обект на авторско право и сродни права, притежавани от „Електрик муув“ ЕООД. Съгласно Закона за авторското право и сродните права и Наказателния кодекс се забранява записването, възпроизвеждането, разпространяването, излъчването, предаването или използването им по друг начин без изричното писмено съгласие на титуляря. Получаване на съгласие може да се заяви на електронен адрес: smartmove.shop@gmail.com .

  (3) Забранява се използването на фирмата, марката или отличителния знак – лого на Търговеца, както и използването на фирма, марка или отличителен знак, идентични или близки до тези на Търговеца без негово изрично писмено съгласие. Получаване на съгласие може да се заяви на електронен адрес: smartmove.shop@gmail.com .

  VI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО – ПРОДАЖБА НА СТОКА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

  Чл. 8. (1) Осъществяването на поръчка чрез електронния магазин SmartMove.bg представлява изразяване на съгласие на Потребителя с офертите на Търговеца и води до сключване на договор за покупко – продажба от разстрояние.

  (2) По силата на сключения договор Търговецът се задължава да организира доставката на стоката, предмет на договора от разстояние, както и да прехвърли собствеността на поръчаната стока върху Потребителя, а Потребителят се задължава да приеме поръчаната срока.

  (3) Поправяне на грешки в информацията за доставка е възможно до предаването на пратката на лицензиран пощенски оператор (куриер), което се осъществява в рамките на един работен ден от получаването на поръчката.

  (4) За изпълнение на сключения договор от разстояние Търговецът събира, обработва и съхранява лични данни при условията и по реда на публикуваната в организираната система https://SmartMove.bg/ и свободно достъпна за Потребителя Политика за поверителност и бисквитки.

  Чл. 9. (1) Търговецът и Потребителят се съгласяват, че всички изявления помежду им, отправени във връзка със сключването и изпълнението на договор от разстояние могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, както и на Закона за електронната търговия.

  (2) Изявлението за сключване на договора от разстояние и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

  (3) Договорът от разстояние чрез използване на организираната система https://SmartMove.bg/ се сключва на български език.

  (4) Публикуваните в електронния магазин SmartMove.bg са крайни, в български лева и са с включен данък добавена стойност.

  (5) До доказване на противното се предполага, че електронните изявления от името на конкретния Потребител са извършени от него.

  Чл. 10. (1) За да направи поръчка на електронния магазин SmartMove.bg Потребителят следва да изпълни следните технически стъпки:

  1. избор на стока и кликване на бутон „Купи“;

  При изпълнение на тази техническа операция се появява изскачащ прозорец с предмета на поръчката, нейната цена и възможност за увеличаване или намаляване на исканите бройки.

  Организираната система https://SmartMove.bg/ чрез изскачащия прозорец позволява да се разгледа съдържанието на виртуалната количка, да се направи поръчка или Потребителят да се върна към електронния магазин SmartMove.bg, за да продължи пазаруването.

  2. поръчка

  При изпълнение на тази техническа операция, организираната система https://SmartMove.bg/ зарежда форма за попълване на данни за доставка.

  Задължителните данни са:

  – име и фамилия;

  – държава;

  – пощенски код, град и адрес на Потребителя или адрес / наименование на офис на лицензиран пощенски оператор (куриер);

  – телефонен номер;

  – електронен адрес.

  Данните за име и фамилия са необходими за индивидуализиране на Потребителя, с който е сключен договора от разстояние, а данните за държава, пощенски код, град и адрес на Потребителя или адрес / наименование на офис на лицензиран пощенски оператор (куриер) са необходими с оглед спазването на задължението на Търговеца да организира доставката на стоката, предмет на договора, както и да предаде собствеността върху нея.

  Телефонният номер се изисква от лицензирания пощенски оператор (куриер) за извършване на доставката, както и за потвърждение на поръчката от страна на Търговеца.

  Електронният адрес е необходим за изпращане до Потребителя на номера на поръчката и детайлите, свързани с нея с оглед осигуряване на възможността за поправяне на сгрешена информация, както и с оглед упражняване правото на отказ от договора от разстояние.

  Организираната система SmartMove.bg предоставя възможност за извършване на регистрация в електронния магазин, която не е задължителна. Извършването на регистрация позволява ползване на пълните функционалности на електронния магазин, като улеснява Потребителя да не въвежда данните си за всяка поръчка, както и да следи номерата на направените от него поръчки и тяхното съдържание.

  Задължително е запознаването и съгласието с Общите условия на Търговеца и Политиката за поверителност и бисквитки.

  3. приключване на поръчката

  При тази техническа операция организираната система https://SmartMove.bg/ зарежда страница с данните за поръчката и данните на Потребителя.

  4. Потребителят получава на посочения от него електронен адрес с номер на поръчката, нейното съдържание и данните за доставка.

  Чл. 11. (1) Поръчки в електронния магазин SmartMove.bg могат да се правят денонощно и без почивен ден.

  (2) При липса на наличност на конкретната стока, предмет на договора от разстояние, Търговецът уведомява за това Потребителя по телефон или по електронна поща. Търговецът може да предложи сходна заместваща стока. При съгласие на Потребителя се изпраща заместващата стока. При липса на съгласие на Потребителя, договорът се анулира изцяло или в частта относно неналичната стока.

  (3) При осъществяване на поръчка, Търговецът се свързва с Потребителя по телефон или по електронна поща за нейното потвърждаване. За регистрирани потребители, потвърждение не се прави за втора и следваща поръчка.

  (3) Поръчки, направени до 15:00 ч. на работния ден се обработват и изпращат в същия ден.

  (4) Поръчки, направени след 15:00 ч. на работния ден се обработват и изпращат на следващия работен ден.

  (5) Когато е необходимо потвърждение на поръчката от Потребителя, същата се изпраща в рамките на работния ден, ако потвърждението е дадено до 15:00 ч., а ако потвърждението е дадено след 15:00 ч. на работния ден, поръчката се изпраща на следващия работен ден.

  (6) Работното време на операторите на електронния магазин SmartMove.bg е както следва:

  1. от понеделник до петък: от 10:00 до 18:00 ч.;

  2. събота: от 10:00 до 13:00 ч.

  3. неделя: почивен ден.

  Чл. 12. (1) Съгласно Закона за защита на потребителите, Потребителят има право на отказ от договора от разстояние.

  (2) Правото по ал. 1 може да се упражни в 14-дневен срок, считано от:

  1. деня на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, различно от лицензирания пощенски оператор (куриер) и посочено от Потребителя – при договор за продажба;

  2. от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от лицензирания пощенски оператор (куриер) и посочено от Потребителя, приеме последната стока – когато Потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно;

  3. от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от лицензирания пощенски оператор (куриер) и посочено от Потребителя, приеме последната партида или част – при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части;

  4. от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от лицензирания пощенски оператор (куриер) и посочено от Потребителя, приеме първата стока – при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време.

  (3) При неспазването на срока по ал. 2, правото на отказ не се уважава.

  (4) Правото по ал. 1 може да се упражни чрез изпращане на електронен адрес smartmove.shop@gmail.com на попълнен формуляр за отказ, съгласно Приложение № 1. Правото на отказ може да се упражни и по всеки друг недвусмилен начин.

  (5) За упражняване на правото по ал. 1 не е необходимо Потребителят да посочва причини и не дължи обезщетение или неустойка.

  (6) При упражняване на правото по ал. 1, Потребителят е длъжен да върне стоката на Търговеца във вида, в който е получена, т.е. с ненарушена опаковка, запазен етикет и без да са премахнати защитните фолиа (когато е приложимо), както и без да е била употребявана. Потребителят задължително прилага издадената му касова бележка и/или фактура.

  (7) При неспазване на задължението по ал. 6, искането за упражняване на правото на отказ не се уважава.

  (8) Упражняването на правото по ал. 1 прекратява задълженията на страните да изпълнят договора от разстояние.

  (9) Преди потвърждаване на поръчката, респ. преди нейното изпращане чрез лицензиран пощенски оператор (куриер) до Потребителя, правото по ал. 1 може да бъде направено свободно на тел. 0883 93 1001 или на електронен адрес smartmove.shop@gmail.com.

  (10) Ако правото по ал. 1 бъде упражнено след изпращане на поръчката чрез лицензиран пощенски оператор (куриер) до Потребителя, последният дължи заплащане на разходите по доставката на стоките.

  (11) Когато Потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние, той е длъжен да изпрати или предаде стоките обратно на Търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по – късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил на Търговеца за решението да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на Търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.

  (12) Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

  (13) При упражняване на правото по ал. 1, Търговецът възстановява на Потребителя платената цена на стоката. Преките разходи за връщането на стоките са за сметка на Потребителя.

  Чл. 12а. (1) Когато стоката не отговаря на очакванията на Потребителя, той може да заяви връщане или замяна в 30-дневен срок, считано от деня на получаването ѝ.

  (2) За упражняване на правото по ал. 1, Потребителят следва да попълни фомуляра съгласно Приложение № 2 и да го изпрати на електронен адрес smartmove.shop@gmail.com .

  (3) Потребителят е длъжен да върне стоката на Търговеца във вида, в който е получена, т.е. с ненарушена опаковка, запазен етикет и без да са премахнати защитните фолиа (когато е приложимо), както и без да е била употребявана. Потребителят задължително прилага издадената му касова бележка и/или фактура.

  (4) Заявки, които не отговарят на горните условия не се уважават.

  (5) Всички транспортни разходи, свързани с упражняване на правото по ал. 1 са за сметка на Потребителя.

  (6) Заявки за връщане или замяна се разглеждат в 30-дневен срок от получаването им от Търговеца.

  (7) В случай, че Търговецът уважи заявката възстановява платената от Потребителя сума за стоката или я заменя в срока по ал. 6.

  VII. ДОСТАВКА НА ПОРЪЧАНИ СТОКИ

  Чл. 13. (1) Доставката на поръчните стоки става чрез избран от Потребителя лицензиран пощенски оператор (куриер). Търговецът предоставя опция „Преглед и тест“.

  (2) За осъществяване на доставката, потребителят следва да посочи име и фамилия, адрес за доставка или адрес / наименование на офис на лицензиран пощенски оператор (куриер) и телефонен номер.

  (3) Доставката на поръчаните от Потребителя стоки се извършва чрез избран от Потребителя лицензиран пощенски оператор (куриер) до негов офис или до адрес на Потребителя.

  (4) Цената за доставката не е включена в посочената в електронния магазин SmartMove.bg цена на съответния продукт. Същата се определя по тарифа на избрания от Потребителя лицензиран пощенски оператор (куриер). Доставката на поръчки на стойност до 100 лв. е за сметка на Потребителя.

  (5) За поръчки на стойност над 150 лв. доставката е безплатна.

  (6) Доставка се осъществява само по отношение на потвърдени поръчки по реда на чл. 11, ал. 3.

  (7) Не се извършва доставка в празнични и почивни дни.

  (8) Сроковете за доставка се определят по реда на чл. 11, ал. 3, 4 и 5 и съгласно Общите условия на избрания от Потребителя лицензиран пощенски оператор (куриер). Обичайният срок за доставка е в рамките на един работен ден от физическото предоставяне на стоките в офиса на лицензирания пощенски оператор (куриер).

  (9) При отказ на Потребителя да приеме стоката извън случаите по чл. 12 същият заплаща разходите за доставка в пълен размер.

  Чл. 14. (1) В случай, че Потребителят желае доставка в рамките на точно определен срок, той следва изрично да посочи това обстоятелство в раздел „Допълнителна информация“, поле „Бележки към поръчката (по избор)“.

  (2) При невъзможност за доставка в желания от Потребителя срок, Търговецът го уведомява своевременно по посочените от Потребителя телефон или електронна поща. В този случай, Потребителят може да се откаже от договора без да дължи обезщетение или неустойка.

  (3) При липса на указания за конкретен срок за доставка, същата се осъществява при условията на чл. 15, ал. 7. Търговецът не носи отговорност при забавяния.

  VIII. ПЛАЩАНЕ

  Чл. 15. Плащането на поръчаната стока се осъществява чрез наложен платеж при нейното приемане от лицензирания пощенски оператор (куриер).

  IX. ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА СТОКА И РЕКЛАМАЦИИ

  Чл. 16. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, Потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Търговеца да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай Потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

  (2) За несъответствие с договореното се смята:

  1. констатирано несъответствие в броя на поръчаните спрямо доставените стоки;

  2. производствен дефект на стоката;

  3. несъответствие с обявения размер, когато е приложимо;

  4. несъответствие с обявената търговска марка;

  5. несъответствие между вида на поръчаната и доставената стока.

  (3) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи за Търговеца, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

  1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

  2. значимостта на несъответствието;

  3. възможността да се предложи на Потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

  (4) Незначителни несъответствия на стоките, предлагани в електронния магазин SmartMove.bg са възможни по отношение на цветовете и техните нюанси, които зависят от техническите възможности на използваното от Потребителя устройство за разглеждане на електронния магазин SmartMove.bg .

  (5) Рекламациите се приемат на електронен адрес smartmove.shop@gmail.com, като се изпраща попълнен формуляр съгласно Приложение № 3.

  Чл. 17. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, Търговецът е длъжен да я приведе в такова съответствие.

  (2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.

  (3) С изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 18. Изявлението за разваляне на договора или за намаляване на цената може да се направи по електронен път на адрес smartmove.shop@gmail.com .

  (4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ и не трябва да понася значителни неудобства.

  Чл. 18. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 17, той има право на избор между една от следните възможности:

  1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

  2. намаляване на цената.

  (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване на цената на стоката, когато Търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Потребителя.

  (3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от Потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока в рамките на срока на гаранцията по чл. 19, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

  (4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

  (5) Разпоредбите на ал. 1 – 4 не се прилагат, ако несъответствието е възникнало по вина на Потребителя, поради неправилна експлоатация на стоката, поради използването ѝ за цели, различни от предназначението ѝ или поради изхабяване на стоката, вследствие на обикновеното употребление.

  Чл. 19. (1) Потребителят може да упражни правото си по чл. 16 в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

  (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между Търговеца и Потребителя за решаване на спора.

  Чл. 20. (1) Рекламацията се предявява пред Търговеца, пред упълномощено от него лице или пред служител на лицензирания пощенски оператор (куриер) при получаване на стоката.

  (2) Рекламацията може да се подава устно, по телефон или писмено на електронен адрес smartmove.shop@gmail.com .

  (3) Търговецът няма задължение да уважи рекламации, предявени в срока по чл. 19, ал. 1, но след изтичане на два месеца от установяване на несъответствието с договореното.

  (4) Търговецът поддържа регистър на направените рекламации.

  Чл. 21. (1) При предявяване на рекламация Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин на удовлетворяване на рекламацията, съответно размер на претендираната сума и адрес за контакт.

  (2) При подаване на рекламации Потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

  1. касова бележка или фактура;

  2. протоколи, актове и други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното;

  3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

  (3) Търговецът няма задължение да удовлетворява рекламации, които не отговарят на изискванията на ал. 1 и 2.

  X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

  Чл. 22. (1) Търговецът си запазва правото да променя настоящите Общи условия по всяко време и по свое усмотрение.

  (2) Актуалните Общи условия, приложими към договорите за покупко – продажба на стоки от разстояние са достъпни в организираната система https://SmartMove.bg/ .

  (3) В случай на промяна на Общите условия в периода между осъществяване на поръчката и доставката на поръчаните стоки, по отношение на сключения договор за покупко – продажба на стоки от разстояние се прилагат Общите условия, действали към момента на осъществяване на поръчката.

  Чл. 23. (1) При противоречие между Общите условия и сключен между Търговеца и Потребителя специален договор, прилагат се разпоредбите на специалния договор.

  (2) При противоречие на Общите условия с императивни разпоредби на закона, прилагат се императивните разпоредби на закона.

  Чл. 24. Недействителността на отделни клаузи от Общите условия не влече цялостната им недействителност.

  Чл. 25. (1) Търговецът и Потребителят решават възникналите помежду им спорове във връзка с изпълнението на сключените договори за покупко – продажба на стоки от разстояние при спазване на принципите за добросъвестност, лоялност, добри търговски практики и взаимни отстъпки.

  (2) При невъзможност за постигане на споразумение по възникналия спор, приложение намират императивните разпоредби на действащото българско законодателство, а спорът следва да се отнесе към компетентния да се произнесе български държавен орган.

  XI. ДЕРОГАЦИИ

  Чл. 26. (1) Настоящите Общи условия не се прилагат за клиенти, които имат търговско качество по смисъла на Търговския закон (еднолични търговци, дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества), както и за клиенти, които имат качество, различно от потребителското съгласно Закона за защита на потребителите.

  (2) За клиентите по ал. 1 се прилагат Законът за задълженията и договорите, Търговския закон и действащото българско законодателство, приложимо спрямо правно – организационната форма на конкретния клиент.

  Чл. 27. (1) Търговецът не носи отговорност за причинени на Потребителя имуществени и неимуществени вреди в следните случаи:

  1. неизпълнение на договора, поради непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми и/или разпореждания на държавни органи;

  2. за вреди, причинени от трети лица;

  3. за времето, през което организираната система https://SmartMove.bg/ е била недостъпна, поради непреодолима сила или технически причини.

  Настоящите Общи условия са изготвени от Адвокатска кантора „Петкова“ и са съобразени с действащото законодателство. Уеб сайт: https://petkovalegal.com/

  Приложение № 1 към чл. 12, ал. 4

  Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договор от разстояние

  До „Електрик муув“ ЕООД, ЕИК 206868386 със сeдaлищe и aдpec нa yпpaвлeниe: обл. София (столица), Столична община, гр. София, п.к. 1618, р-н Триадица, ж.к. Манастирски ливади – запад, ул. „Бяло поле” № 14А, имейл: smartmove.shop@gmail.com, телефон: 0883 93 1001,

  С настоящото Ви уведомявам/е, че се отказвам/е от сключения от мен/нас договор за покупко – продажба от разстояние на следните стоки:

  1. Номер и дата на поръчка: …………………………………………………………..

  2. Предмет на поръчката:

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  3. Получена на ……./……./…………… г.

  4. Име и фамилия на потребителя:

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  5. Адрес за кореспонденция на потребителя:

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  6. Дата на подаване: ………………………………………………………………………………..

  Уведомен/а съм, че разходите за доставката при упражняване правото на отказ са за моя сметка.

  * Празните места се попълват от потребителя.

  Приложение № 2 към чл. 12а, ал. 2

  Стандартен формуляр за упражняване на правото на връщане/замяна

  До „Електрик муув“ ЕООД, ЕИК 206868386 със сeдaлищe и aдpec нa yпpaвлeниe: обл. София (столица), Столична община, гр. София, п.к. 1618, р-н Триадица, ж.к. Манастирски ливади – запад, ул. „Бяло поле” № 14А, имейл: smartmove.shop@gmail.com, телефон: 0883 93 1001,

  С настоящото Ви уведомявам/е, че се желая/ем да се възползвам/е от правото си на връщане/замяна (приложимото се подчертава) на следните стоки:

  1. Номер и дата на поръчка: …………………………………………………………..

  2. Предмет на поръчката:

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  3. Причина за връщане / замяна:

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  4. Желая стоката да бъде заменена с: (когато е приложимо)

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  5. Пратката е получена на ……./……./…………… г.

  6. Име и фамилия на потребителя:

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  7. Адрес за кореспонденция на потребителя:

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  8. Дата на подаване: ………………………………………………………………………………..

  Уведомен/а съм, че разходите за доставката при упражняване правото на връщане/замяна са за моя сметка.

  * Празните места се попълват от потребителя.

  Приложение № 3 към чл. 16, ал. 5

  Стандартен формуляр за предявяване на рекламация

  Стандартен формуляр за упражняване на правото на връщане/замяна

  До „Електрик муув“ ЕООД, ЕИК 206868386 със сeдaлищe и aдpec нa yпpaвлeниe: обл. София (столица), Столична община, гр. София, п.к. 1618, р-н Триадица, ж.к. Манастирски ливади – запад, ул. „Бяло поле” № 14А, имейл: smartmove.shop@gmail.com, телефон: 0883 93 1001,

  С настоящото Ви уведомявам/е, че се желая/ем да предявя/им рекламация на следните стоки:

  1. Номер и дата на поръчка: …………………………………………………………..

  2. Предмет на поръчката:

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  3. В какво се изразява несъответствието:

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  4. Заявявам следния начин на удовлетворяване на рекламацията:

  а. безплатно извършване на ремонт;

  б. замяна на стоката с нова;

  в. намаляване на цената.

  (приложимото се подчертава)

  5. Стоката е получена на ……./……./…………… г.

  6. Несъответствието е установено на ……/…../…………… г.

  6. Име и фамилия на потребителя:

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  7. Адрес за кореспонденция на потребителя:

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  8. Дата на подаване: ………………………………………………………………………………..

  Прилагам:

  1. касова бележка или фактура;

  2. протоколи, актове и други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното;

  3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

  * Празните места се попълват от потребителя.